PTFe- stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie
Facebook
Twitter
LinkedIn

Stanowisko PTFe w sprawie wojny na Ukrainie

Z ogromnym smutkiem i trwogą obserwujemy wydarzenia w Ukrainie, która walczy z niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. Jako towarzystwo naukowe działające w obszarze medycyny i zdrowia publicznego jako najwyższe wartości postrzegamy zdrowie, rozwój, pokój oraz współpracę na każdym polu: naukowym, biznesowym oraz publicznym. Nie możemy milczeć gdy te wartości są niszczone. Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne zdecydowanie potępia agresję i wzywa do zaprzestania bezsensownej przemocy wobec Ukrainy ze strony Federacji Rosyjskiej. Decyzją Zarządu zdecydowaliśmy wesprzeć Ukrainę za pośrednictwem Ukraińskiego Oddziału ISPOR kwotą w wysokości 10 000 EUR, która ma wspomóc działania humanitarne na miejscu.
Łączymy się z naszymi braćmi, przyjaciółmi i sąsiadami w Ukrainie modląc się o rychły koniec tego koszmaru. Sława Ukrajini!

The statement of Polish Pharmacoeconomic Society regarding the war in Ukraine

With tremendous sadness and distress, we are watching the horrific events in Ukraine, who is fighting with an unprovoked an unjustified aggression from the Russian Federation. As a scientific society active in the field of medicine and public health we hold dear the values of health, development, peace and cooperation on every level: scientific, entrepreneurial and civic. We cannot stay silent when those values are being destroyed. The Polish Society of Pharmacoeconomics vehemently condemns the aggression and calls on the Russian Federation to immediately stop the senseless violence against Ukraine. The Board has decided to financially support humanitarian efforts in Ukraine through the local ISPOR chapter in the amount of 10 000 EUR. We stand with our brothers, friends and neighbors in Ukraine praying for a swift end to this nightmare. Glory to Ukraine!

Заява Польського Фармакоекономічного Товариства щодо війни в Україні

З величезним сумом і скорботою ми спостерігаємо за жахливими подіями в Україні, яка бореться з неспровокованою невиправданою агресією з боку Російської Федерації. Як наукове товариство, що працює у сфері медицини та охорони здоров’я, ми цінуємо здоров’я, розвиток, мир та співпрацю на всіх рівнях: науковому, підприємницькому та громадянському. Ми не можемо мовчати, коли ці цінності руйнуються. Польське фармакоекаономічне товариство різко засуджує агресію та закликає Російську Федерацію негайно припинити безглузде насильство проти України. Правління вирішило фінансово підтримати гуманітарні зусилля в Україні через місцевий відділ ISPOR у сумі 10 000 євро. Ми разом із нашими братами, друзями та сусідами в Україні молимося за швидке припинення цього жахіття. Слава Україні!

Заявление Польского Фармакоэкономического Общества относительно войны в Украине

С огромной грустью и огорчением мы наблюдаем за ужасающими событиями в Украине, которая борется с ничем не спровоцированной и ничем не оправданной агрессией со стороны Российской Федерации. Как научное общество, работающее в области медицины и общественного здравоохранения, мы дорожим ценностями здоровья, развития, мира и сотрудничества на всех уровнях: научном, предпринимательском и гражданском. Мы не можем молчать, когда эти ценности уничтожаются. Польское фармакоэкономическое общество резко осуждает агрессию и призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить бессмысленное насилие в отношении Украины. Правление приняло решение оказать финансовую поддержку гуманитарным усилиям в Украине через местное отделение ISPOR в размере 10 000 евро. Мы вместе с нашими братьями, друзьями и соседями в Украине молимся о скорейшем прекращении этого кошмара. Слава Украине!