Regulamin tworzenia grup roboczych

1. Zarząd PTFe powołuje Grupy Robocze, aby zapewnić członkom PTFe możliwość współpracy po identyfikowaniu aktualnych i ważnych tematów z zakresu ekonomiki zdrowia oraz zainicjować tworzenie platform do kooperacji

2. Grupy Robocze pracują nad projektami, w ramach których opracowują określone narzędzia, manuskrypty, publikacje, raporty zawierających wytyczne m.in. w sprawie standardów dobrych praktyk w zakresie ekonomiki zdrowia, polityki zdrowotnej, wyników badań farmakoekonomicznych oraz wykorzystania tych badań w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej a także produkty edukacyjne z zakresu ekonomiki zdrowia.

3. Członkostwo w grupach roboczych jest otwarte dla wszystkich członków PTFe. Członkowie PTFe, którzy posiadają wiedzę i są zainteresowani tematem grupy roboczej mogą uczestniczyć w pracach grupy.

4. Członkowie PTFe inicjują grupy robocze, aby rozwijać badania w zakresie ekonomiki zdrowia oraz wykorzystywać je w decyzjach dotyczących opieki zdrowotnej. Grupa jest powołana w celu określonego zadania na okres potrzebny do jego realizacji.

5. Grupa robocza może powstać z inicjatywy co najmniej 5 członków Towarzystwa

6. Członkowie zainteresowani utworzeniem nowej grupy roboczej wypełniają formularz wniosku grupy zawierający kompletny opis projektu (cel, plan działania, spodziewane wyniki, harmonogram, etc.) i przesyłają go pocztą elektroniczną do Zarządu PTFe.

7. Propozycje są weryfikowane i oceniane przez Zarząd PTFe. Jeśli Zarząd zatwierdzi wniosek, powołana zostanie nowa grupa robocza. Informacje o zatwierdzonych projektach zostaną opulikowane na stronie PTFe.

8. Każda grupa robocza jest kierowana przez przewodniczącego oraz vice- przewodniczącego, wybranych wśród członków grupy na okres trwania projektu.


9. Przewodniczący wraz z vice-przewodniczącym są odpowiedzialni za przygotowanie opisu projektu, nadzorowanie jego wykonania, współpracę wewnątrz grupy, aby zapewnić terminowość i jakość projektów. Przewodniczący i wice-przewodniczący składają sprawozdania z postępów projektów/ końcowych wyników do Zarządu PTFe w ustalonych terminach z opisu projektu.

10. Grupy robocze mają zapewnione wsparcie Zarządu PTFe w zakresie uzyskiwania grantów wspierających projekty, jak i umożliwienia prezentowania wyników projektów z uwzględnieniem informacji, że prace powstały w ramach grup roboczych PTFe.

11. Przewodniczący będą mieli zarezerwowany czas na corocznej konferencji PTFe celem zaprezentowania prac grup.

12. Grupy robocze mogą być wspierane zarówno finansowo jak i merytorycznie w :
a. Przygotowaniu wyników prac (edycja, recenzja, tłumaczenie)
b. Publikowaniu w czasopiśmie JHPOR lub innych czasopismach naukowych
c. Prezentowaniu wyników na konferencjach PTFe, ISPOR lub innych spotkaniach naukowych
d. Dyskutowaniu tematu podczas webinarów, spotkań specjalnych, debat, warsztatów

13. Grupy zadaniowe są rozwiązywane po ukończeniu projektu.