Zarząd Towarzystwa

prof. dr hab. Marcin Czech

Profesor n. med. i n. o zdrowiu, dr. hab. n. ekon., absolwent programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa, specjalista epidemiologii i zdrowia publicznego, wykładowca Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownikmZespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych. Gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM, Wydziale Zarządzania UW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytetach w Sofii i w Astanie. W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Marcin Czech

Prezes zarządu PTFE

Joanna Lis

Członek Zarządu PTFe

dr Joanna Lis

Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na studiach dualnych HTA i adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Journal of Health Policy and Resultcomes Research” oraz członek zespołu ekspertów polskiej agencji HTA. Pełniła funkcję dyrektora w Zarządzie ISPOR (Board of Directors International Society for Pharmacoeconomics & Outcome Research) w latach 2016-2018, gdzie miała wpływ na rozwój wiedzy farmakoekonomicznej na poziomie międzynarodowym. Opublikowała ponad 100 artykułów. Jest współautorką różnych książek i raportów. Dr Joanna Lis była adjunktem w Instytucie Biocybernetyki i Inzyżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk oraz zajmowała różne stanowiska kierownicze w obszarze ekonomiki zdrowia w Johnson & Johnson i Eli Lilly. Posiada doktorat z biostatystyki i modelowania komputerowego w medycynie, magistra matematyki i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

dr Michał Jachimowicz

Z podstawowego wykształcenia chirurg stomatolog, posiada doświadczenie zawodowe pracy zarówno jako nauczyciel akademicki, lekarz w szpitalu publicznym, lekarz w niepublicznej służbie zdrowia, jak i po stronie płatnika publicznego w kasie chorych, a także w firmach farmaceutycznych. W roku 2012 uzyskał tytuł MBA w zakresie Zarządzania i Oceny Technologii Medycznych. Dziś w pracy zawodowej jako założyciel firmy MAHTA zajmuje się oceną technologii medycznych pod względem ich skuteczności, bezpieczeństwa i opłacalności, sposobami ich finansowania w różnych modelach systemów ubezpieczeń zdrowotnych i sposobami poprawy efektywności funkcjonowania rodzimego systemu ochrony zdrowia.Gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM, Wydziale Zarządzania UW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytetach w Sofii i w Astanie. W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia

Michał Jachimowicz

Sekretarz PTFe

Ewa Bandurska

Członek Zarządu PTFe

dr Ewa Bandurska

Doktor nauk o zdrowiu, magister zdrowia publicznego i ekonomii. Kierownik Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierunku Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia. Autorka licznych publikacji dotyczących analiz efektywności kosztowej, opieki zintegrowanej oraz jakości życia.

dr hab. Maciej Niewada

Farmakolog kliniczny, neurolog; W 1997 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim, a w 2000 Szkołę Główną Handlową. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. W latach 2000-2006 był asystentem w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa firmy HealthQuest. Członek ISPOR Policy Outlook Committee I przewodniczący ISPOR CEE Consortium Research Committee. Jest współautorem wytycznych w zakresie oceny technologii medycznych, raportów oceny technologii medycznych, analiz kosztów, badań epidemiologicznych oraz dotyczących jakości życia i użyteczności.

Maciej Niewada

Prezes-ustępujący PTFe

Dominika Krupa

Skarbnik PTFe

mgr Dominika Krupa

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem Evidence Based Medicine (EBM) i medycznych baz danych (MBD) w lecznictwie otwartym i zamkniętym. W jego kręgu zainteresowań pozostają także ekonomiczne aspekty usług medycznych, wycena i ocena innowacyjnych metod leczenia oraz farmakologia chorób psychicznych. Autor ponad 100 publikacji i opracowań książkowych..

dr hab. Krzysztof Kus

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem Evidence Based Medicine (EBM) i medycznych baz danych (MBD) w lecznictwie otwartym i zamkniętym. W jego kręgu zainteresowań pozostają także ekonomiczne aspekty usług medycznych, wycena i ocena innowacyjnych metod leczenia oraz farmakologia chorób psychicznych. Autor ponad 100 publikacji i opracowań książkowych..

Krzysztof Kus

Prezes-elekt PTFe

Joanna From

Dyrektor biura PTFe

Joanna From

Dyrektor Biura Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, menedżer podmiotów leczniczych. Jest związana z Polskim Towarzystwem Farmakoekonomicznym od 2008 roku, regularnie jest organizatorem logistycznym konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz wydarzeń organizowanych przez Journal of Health Policy & Outcomes Research (JHPOR)