Zarząd Towarzystwa

prof. dr hab. Marcin Czech

Profesor n. med. i n. o zdrowiu, dr. hab. n. ekon., absolwent programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa, specjalista epidemiologii i zdrowia publicznego, wykładowca Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownikmZespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych. Gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM, Wydziale Zarządzania UW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytetach w Sofii i w Astanie. W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Marcin Czech

Prezes zarządu PTFE

Joanna Lis

Członek Zarządu PTFe

dr Joanna Lis

Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na studiach dualnych HTA i adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Journal of Health Policy and Resultcomes Research” oraz członek zespołu ekspertów polskiej agencji HTA. Pełniła funkcję dyrektora w Zarządzie ISPOR (Board of Directors International Society for Pharmacoeconomics & Outcome Research) w latach 2016-2018, gdzie miała wpływ na rozwój wiedzy farmakoekonomicznej na poziomie międzynarodowym. Opublikowała ponad 100 artykułów. Jest współautorką różnych książek i raportów. Dr Joanna Lis była adjunktem w Instytucie Biocybernetyki i Inzyżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk oraz zajmowała różne stanowiska kierownicze w obszarze ekonomiki zdrowia w Johnson & Johnson i Eli Lilly. Posiada doktorat z biostatystyki i modelowania komputerowego w medycynie, magistra matematyki i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

dr Michał Jachimowicz

Z podstawowego wykształcenia chirurg stomatolog, posiada doświadczenie zawodowe pracy zarówno jako nauczyciel akademicki, lekarz w szpitalu publicznym, lekarz w niepublicznej służbie zdrowia, jak i po stronie płatnika publicznego w kasie chorych, a także w firmach farmaceutycznych. W roku 2012 uzyskał tytuł MBA w zakresie Zarządzania i Oceny Technologii Medycznych. Dziś w pracy zawodowej jako założyciel firmy MAHTA zajmuje się oceną technologii medycznych pod względem ich skuteczności, bezpieczeństwa i opłacalności, sposobami ich finansowania w różnych modelach systemów ubezpieczeń zdrowotnych i sposobami poprawy efektywności funkcjonowania rodzimego systemu ochrony zdrowia. 

Michał Jachimowicz

Sekretarz PTFe

Ewa Bandurska

Członek Zarządu PTFe

dr Ewa Bandurska

Doktor nauk o zdrowiu, magister zdrowia publicznego i ekonomii. Kierownik Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierunku Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia. Autorka licznych publikacji dotyczących analiz efektywności kosztowej, opieki zintegrowanej oraz jakości życia.

dr hab. Maciej Niewada

Farmakolog kliniczny, neurolog; W 1997 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim, a w 2000 Szkołę Główną Handlową. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. W latach 2000-2006 był asystentem w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa firmy HealthQuest. Członek ISPOR Policy Outlook Committee I przewodniczący ISPOR CEE Consortium Research Committee. Jest współautorem wytycznych w zakresie oceny technologii medycznych, raportów oceny technologii medycznych, analiz kosztów, badań epidemiologicznych oraz dotyczących jakości życia i użyteczności.

Maciej Niewada

Prezes-ustępujący PTFe

Dominika Krupa

Skarbnik PTFe

mgr Dominika Krupa

Magister Ekonomii UW, studiowała również na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie. Specjalizuje w zakresie ekonomiki zdrowia, analizie danych oraz zagadnieniach organizacji systemu ochrony zdrowia. Posiada kilkuletnie doświadczenie w różnorakich projektach w branży farmaceutycznej, diagnostycznej oraz medical devices. W ramach aktywności prowadziła projekty dla klientów w kraju i zagranicą, w tym także dla Ministerstwa Zdrowia RP jako lider projektu. Alumn programu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława Pagi. Od 2018 roku pełni również rolę Członka Rady Fundacji.

dr hab. Krzysztof Kus

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem Evidence Based Medicine (EBM) i medycznych baz danych (MBD) w lecznictwie otwartym i zamkniętym. W jego kręgu zainteresowań pozostają także ekonomiczne aspekty usług medycznych, wycena i ocena innowacyjnych metod leczenia oraz farmakologia chorób psychicznych. Autor ponad 100 publikacji i opracowań książkowych..

Krzysztof Kus

Prezes-elekt PTFe

Joanna From

Dyrektor biura PTFe

Joanna From

Dyrektor Biura Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, menedżer podmiotów leczniczych. Jest związana z Polskim Towarzystwem Farmakoekonomicznym od 2008 roku, regularnie jest organizatorem logistycznym konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz wydarzeń organizowanych przez Journal of Health Policy & Outcomes Research (JHPOR)