statut ptfe

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne.

§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.).

§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6
1. Stowarzyszenie zrzesza naukowców i praktyków zainteresowanych opieką zdrowotną, takich jak: farmaceuci, lekarze, ekonomiści, prawnicy, informatycy i inni, prowadzących badania w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia lub zarządzających opieką zdrowotną.
2. Stowarzyszenie może tworzyć sekcje, komisje, kluby, koła, grupy robocze oraz inne jednostki organizacyjne z wyłączeniem terenowych jednostek organizacyjnych (oddziałów), działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego statutu i odpowiednich regulaminów.

§ 7
Działalność Stowarzyszenia opiera się w szczególności na pracy społecznej ogółu członków, może ono jednak zatrudniać osoby do prowadzenia swych spraw.

§ 8
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest:

1. Promowanie rozwoju wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań nowej dyscypliny naukowej, jaką jest farmakoekonomika i ocena efektywności leczenia.

2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia oraz wykorzystaniu wyników prowadzonych badań w celu kształtowania polityki społecznej i zdrowotnej.

§ 10
1. Celem Stowarzyszenia jest przekładanie wyników badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia na język praktyki, w celu zapewnienia sprawiedliwego i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów, przeznaczonych przez społeczeństwo na opiekę zdrowotną.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) uczestnictwo w międzynarodowej wymianie wiedzy naukowej w zakresie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia;

b) ułatwianie przepływu informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz pomiędzy Stowarzyszeniem a innymi instytucjami akademickimi, oświatowymi, placówkami badawczo-rozwojowymi, ośrodkami ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia, środkami masowego przekazu i społeczeństwem, w celu uświadamiania publicznym i niepublicznym przedmiotom zarządzającym opieką zdrowotną konieczności prowadzenia badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia;

c) dostarczanie wiedzy potrzebnej do kształtowania polityki zdrowotnej w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia;

d) promowanie rozwoju nowej dyscypliny naukowej poprzez pomoc dla członków, prowadzących badania i prace wdrożeniowe, wspieranie wykorzystywania wyników w praktyce klinicznej, finansowanie wydawnictw, wymiany międzynarodowej, stypendiów naukowych oraz działalności oświatowej;

e) tworzenie forum współpracy w zakresie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych i niepublicznych, takich jak: instytucje ubezpieczeń zdrowotnych, wyższe uczelnie, kliniki, szpitale i inni świadczeniodawcy usług medycznych, wytwórcy leków i agencje rządowe oraz organy administracji publicznej;

f) reprezentowanie punktu widzenia nowej dyscypliny naukowej – farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia – na forum organizacji rządowych i pozarządowych poprzez:

– identyfikowanie ważnych zagadnień dotyczących specyficznych procedur medycznych;

– opracowywanie i publikację wyników badań naukowych, ekspertyz dotyczących farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia;

– udostępnianie wszystkim zainteresowanym wyników badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia;

g) prowadzenie działalności wydawniczej i czasopism, broszur, wydawnictw książkowych oraz innych materiałów naukowych i informacyjnych we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie innym podmiotom;

h) podejmowanie wszelkich innych czynności zmierzających do podniesienia wiedzy z zakresu farmakoekonomiki oraz efektywnego jej wykorzystania;

i) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność naukową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 11
Obiektywność działań, o których mowa w § 10 punkt 2, zapewnia jawność źródeł finansowania oraz anonimowość w recenzowaniu każdej z przedstawionych ekspertyz oraz opracowań naukowych.

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który popiera cele Stowarzyszenia oraz pragnie uczestniczyć w realizacji jego misji.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków Stowarzyszenia (wymóg ten nie dotyczy członków założycieli).

3. Członkostwo powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków.

§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:

1. Uczestnictwa w zgromadzeniach, kongresach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;

2. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

3. Działania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkiem honorowym może zostać każdy obywatel polski i cudzoziemiec bez wzglądu na miejsce zamieszkania – w uznaniu jego osiągnięć w dziedzinie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu w poczet członków.

§ 16
1. Członek honorowy – obywatel polski, ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

2. Członek honorowy – cudzoziemiec, ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 17
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna lub prawna, która dla wsparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałą składkę.

2. Członkowie wspierający – osoby prawne, działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

3. O przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenie decyduje Zarząd w drodze stosownej uchwały.

4. O pozbawieniu statusu członka wspierającego decyduje Zarząd w drodze stosownej uchwały podjętej w przypadku nie wywiązywania się przez członków wspierających z deklarowanego wsparcia Stowarzyszenia.

§ 18
Członkom wspierającym przysługują uprawnienia, o których mowa w § 14 pkt 1.

§ 19
Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:

1. Brania czynnego udziału w realizacji celów i misji Stowarzyszenia, zwłaszcza poprzez udział w pracach i zgromadzeniach Stowarzyszenia;

2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. Regularnego opłacania składki członkowskiej należnej raz na rok;

4. Informowania Zarządu o zmianie adresu do korespondencji.

§ 20
1. Członkostwo powstaje i wygasa z chwilą podjęcia przez Zarząd odpowiedniej uchwały.

2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie z listy członków, dokonane przez Zarząd w drodze stosownej uchwały podjętej:

a) na wniosek członka, przedstawiony Zarządowi;

b) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

c) w przypadku zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres co najmniej 2 lat i braku zapłaty zaległości pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do zapłaty.

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie w terminie 21 dni do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 21
1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna;

d) Sąd Koleżeński

2. Udział we władzach Stowarzyszenia odbywa się na zasadach pracy społecznej i jest nieodpłatny.

3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

4. Osoba piastująca funkcję Prezesa Elekta po zakończeniu czteroletniej kadencji obejmuje w kolejnym Zarządzie funkcję Prezesa na czteroletnią kadencję, bez konieczności przeprowadzania przez Walne Zgromadzenie wyborów na stanowisko Prezesa w nowo powstałym Zarządzie.

5. Osoba piastująca w kolejnych Zarządach najpierw funkcję Prezesa Elekta, a następnie funkcję Prezesa, obejmuje w kolejnym trzecim Zarządzie funkcję Ustępującego Prezesa na

czteroletnią kadencję, bez konieczności przeprowadzania przez Walne Zgromadzenie wyborów na stanowisko Ustępującego Prezesa w nowo powstałym Zarządzie.

§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś bez wzglądu na liczbę obecnych.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Wytyczenie i uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz członków Zarządu, przy czym wyborów do Zarządu na stanowisko Prezesa oraz Ustępującego Prezesa nie przeprowadza się, zgodnie z postanowieniem § 26 pkt 3;

4. Nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;

5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich;

6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia;

7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

8. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd;

9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

§ 24
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się co najmniej raz do roku.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem obrad.

3. W przypadku, kiedy obecności na Walnym Zgromadzeniu nie potwierdzi taka ilość członków, która jest niezbędna do zachowania quorum wymaganego dla podjęcia uchwał
objętych porządkiem obrad, pierwszy termin Walnego Zgromadzenia może zostać dowolnie przesunięty, za

powiadomieniem wszystkich członków w formie określonej w punkcie 2, na co najmniej 7 dni przed planowanym przesuniętym terminem obrad.

§ 25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków.
§ 26
1. Zarząd składa się z 4 do 6 osób.

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Prezes Elekt, Ustępujący Prezes, Sekretarz oraz Skarbnik.

3. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Wyborów na stanowisko Prezesa oraz Ustępującego Prezesa nie przeprowadza się i funkcję Prezesa obejmuje osoba sprawująca w ustępującym Zarządzie funkcję Prezesa Elekta, zaś funkcję Ustępującego Prezesa obejmuje osoba sprawująca w poprzednim Zarządzie funkcję Prezesa.

4. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie może powołać w trakcie trwania kadencji Zarządu dodatkowego członka Zarządu, jeżeli skład Zarządu po jego powołaniu nie będzie przekraczać liczby 5 członków. Kadencja tak powołanego członka Zarządu kończy się z upływem kadencji Zarządu, do którego został on powołany. Jeżeli powołanie na wniosek Zarządu dodatkowego członka Zarządu dotyczy funkcji

Prezesa Elekta lub Prezesa, stosuje się postanowienia § 21 pkt. 4 i 5.

Postanowień § 34 nie stosuje się.

§ 27
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia;

2. Zarządzanie majtkiem i funduszami Stowarzyszenia, przyjmowanie zapisów i darowizn;

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia;

4. Przyjmowanie członków i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie nadania godności członków honorowych;

5. Podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków;

6. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, o których mowa w § 6 pkt 2;

7. Powoływanie i odwoływanie spośród członków Stowarzyszenia składu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia. Powołanie nie może nastąpić bez zgody członka;

8. Uchwalanie regulaminów działania jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 6 pkt 2 i przedstawianie ich do wiadomości Walnemu Zgromadzeniu na najbliższym możliwym posiedzeniu;

9. Planowanie i organizacja kongresów, konferencji, sympozjów, spotkań naukowych oraz innych spotkań w związku z realizacja celów Stowarzyszenia, o których informuje pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 28

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 29
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczących wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Zadaniem Komisji jest kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej oraz kontrola opłacania składek członkowskich.

2. Komisja Rewizyjna w wyniku badania działalności Stowarzyszenia przeprowadzonej rewizji rachunkowości przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków wnioski w sprawie udzielania lub odmowy absolutorium dla Zarządu. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Stowarzyszenia przynajmniej 1 raz w roku.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w pełnym składzie.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, w tym 1 przewodniczący.

2. Do kompetencji Sądu należy rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami na tle działalności w Stowarzyszeniu i rozpatrywanie spraw członków dotyczących

nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka złożony na ręce przewodniczącego i wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. O terminie posiedzenia Sąd zawiadamia strony sporu. O planowanym wniesieniu odwołania odwołujący się zawiadamia Zarząd w celu umieszczenia stosownego zapisu w planowanym porządku obrad, przedstawianym w zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków. Na wniosek odwołującego się, Zarząd dołącza do zawiadomienia przedstawione przez niego okoliczności uzasadniające odwołanie wraz ze zwięzłym uzasadnieniem.

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie, jednogłośnie, na posiedzeniu niejawnym wraz z podaniem uzasadnienia.

7. Orzeczenie Sądu, od którego nie zostało złożone odwołanie, może stanowić podstawę do podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków.

§ 32
W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, wymienionych w § 21 ust. 1 (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 33
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, z zastrzeleniem wyjątków przewidzianych niniejszym statutem, mają czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 34
Nie później niż na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Stowarzyszenia powoduje Komisję Wyborczą, której zadaniem jest przygotowanie listy kandydatów do nowych władz Stowarzyszenia.

§ 35
Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1. Wpływy ze składek członkowskich;

2. Wpływy z darowizn, spadków i zapisów;

3. Wpływy z dotacji;

4. Dochody z majątku Stowarzyszenia;

5. Dochody z tytułu udziału Stowarzyszenia w innych organizacjach;

6. Inne wpływy wynikające z działalności statutowej Stowarzyszenia;

7. Dochody z działalności gospodarczej.

§ 36 Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

1. Działalność wydawnicza wg PKD 22.1;

2. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych wg PKD 52.47 Z;

3. Działalność związana z organizacją targów i wystaw wg PKD
74.84 A;

3. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane wg PKD 80.42 Z

§ 37
Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Stowarzyszenia o wartości przekraczającej równowartość w złotych 10.000 Euro (dziesięć tysięcy Euro), wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 38
Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez wzglądu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 39
W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 40
Sprawy nieuregulowane statutem rozpatruje się w oparciu o stosowne przepisy prawa.