Misja towarzystwa

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne realizuje swoją misję poprzez wyznaczone sobie cele, które wymione zostały poniżej:

 • Promowanie rozwoju wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań nowej dyscypliny naukowej, jaką jest farmakoekonomika i ocena efektywności leczenia.
 • Rozwijanie i Promowanie rozwoju wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań nowej dyscypliny naukowej, jaką jest farmakoekonomika i ocena efektywności leczenia.
 • Propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia oraz wykorzystaniu wyników prowadzonych badań w celu kształtowania polityki społecznej i zdrowotnej.
 • Przekładanie wyników badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia na język praktyki, w celu zapewnienia sprawiedliwego i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów, przeznaczonych przez społeczeństwo na opiekę zdrowotną.
PTFE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
 • uczestnictwo w międzynarodowej wymianie wiedzy naukowej w zakresie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia;
 • ułatwianie przepływu informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz pomiędzy Stowarzyszeniem a innymi instytucjami akademickimi, oświatowymi, placówkami badawczorozwojowymi, ośrodkami ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia, środkami masowego przekazu i społeczeństwem, w celu uświadamiania publicznym i niepublicznym przedmiotom zarządzającym opieką zdrowotną konieczności prowadzenia badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia;
 • dostarczanie wiedzy potrzebnej do kształtowania polityki zdrowotnej w zakresie farmakoekonomiki i badania efektywności leczenia;
 • promowanie rozwoju nowej dyscypliny naukowej poprzez pomoc dla członków, prowadzących badania i prace wdrożeniowe, wspieranie wykorzystywania wyników w praktyce klinicznej, finansowanie wydawnictw, wymiany międzynarodowej, stypendiów naukowych oraz działalności oświatowej;
 • tworzenie forum współpracy w zakresie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia zainteresowanych udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych i niepublicznych, takich jak: instytucje ubezpieczeń zdrowotnych, wyższe uczelnie, kliniki, szpitale i inni świadczeniodawcy usług medycznych, wytwórcy leków i agencje rządowe oraz organy administracji publicznej;
 • reprezentowanie punktu widzenia nowej dyscypliny naukowej – farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia – na forum organizacji rządowych i pozarządowych poprzez: > identyfikowanie ważnych zagadnień, dotyczących specyficznych procedur medycznych; > opracowywanie i publikację wyników badań naukowych, ekspertyz dotyczących farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia; > udostępnianie wszystkim zainteresowanym wyników badań naukowych w zakresie farmakoekonomiki i oceny efektywności leczenia;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i czasopism, broszur, wydawnictw książkowych oraz innych materiałów naukowych i informacyjnych we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie innym podmiotom;
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność naukową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.