W dniach 7-8 października 2013 roku w Warszawie odbyło się Sympozjum „HTA & Efficient Management of Basic Benefit Package” organizowane przez CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care), drugiego dnia odbyła się sesja poświęcona Roli badań nieeksperymentalnych w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia prowadzona przez Prezes PTFE dr Joannę Lis.

W trakcie sesji wygłoszono trzy prezentacje, pierwszą z nich dotyczącą istotności badań nieeksperymentalnych na przykładzie badań IV fazy w chorobach obturacyjnych poprowadziła Pani prof. Karina Jahnz-Różyk, zwracając uwagę na wartość danych zebranych już po zarejestrowaniu leków i ich szerszą perspektywę wykraczającą poza populację badania klinicznego, a przez to lepiej pokazującą działanie danej technologii medycznej w społeczeństwie. Druga prezentacja dotykała problemu praktycznego wykorzystania metod statystycznych w analizie danych obserwacyjnych oraz najczęstszych pułapek jakie stoją przed badaczami, tę część wspólnie przedstawili dr Maciej Górkiewicz z UJ wraz z mgr Weroniką Zakrzewską z TNS Polska. Jako ostatnia została przedstawiona prezentacja dr Michała Jakubczyka na temat badania przyczynowości w danych nieeksperymentalnych z użyciem ciekawych i obrazowych przykładów. Na zakończenie sesji przeprowadzono dyskusję.

Poniżej znaduje się prezentacja do pobrania:

CESTAC2013