Home ° DZIAŁALNOŚĆ °

Członkowstwo

Członkowstwo

Do współpracy w ramach Towarzystwa zapraszane są wszystkie osoby zainteresowane opieką zdrowotną, zwłaszcza farmaceuci, lekarze, ekonomiści, prawnicy, informatycy i menadżerowie. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba, która złoży deklarację członkowską oraz przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

 

Pobierz deklarację członkowską

 

Prawa i obowiązki członków Członek zwyczajny ma prawo:

  • Uczestnictwa w zgromadzeniach, kongresach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  • Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
  • Działania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:

  • Brania czynnego udziału w realizacji celów i misji Stowarzyszenia, zwłaszcza poprzez udział w pracach i zgromadzeniach Stowarzyszenia;
  • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  • Regularnego opłacania składki członkowskiej należnej raz na rok;
  • Informowania Zarządu o zmianie adresu do korespondencji.

Składki członkowskie Wysokość składki członkowskiej wynosi 100 zł. Studentom studiów dziennych licencjackich i magisterskich przysługuje prawo do ulgowej składki członkowskiej w wysokości 30 zł. Składki prosimy wpłacać na konto Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne ul. Śliska 3 lok. 55 00-127 Warszawa Bank Handlowy w Warszawie 41 1030 1582 0000 0008 0574 9008

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe