Home °

PUBLIKACJE PTFE

PUBLIKACJE PTFE

Słownik cenowo-refundacyjny

Szanowni Państwo,

przedstawiony mi do recenzji Słownik cenowo-refundacyjny autorstwa członków Sekcji Programów Lekowych i Opieki Farmaceutycznej PTFe w osobach: Izabeli Baran-Lewandowskiej, Marioli Drozd, Moniki Szkulteckiej-Dębek, Pawła Kawalca, Anny Kijewskiej, Cezarego Głogowskiego i Joanny Lis jest niezwykle interesującą publikacją, wpisującą się w nurt prac edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Należy podkreślić, że tłumaczenie na język polski terminów z języka angielskiego często jest niełatwe i wiąże się z możliwością popełnienia licznych pomyłek, których skutki są trudne do przewidzenia. Dlatego tak ważne było uporządkowanie terminologii odnoszącej się do farmakoekonomiki.

Autorzy są specjalistami w tej dziedzinie i w sposób odpowiedzialny podjęli się nieprostego zadania usystematyzowania pojęć stosowanych w polityce cenowo-refundacyjnej.

Polecam zatem słownik tym wszystkim, dla których posługiwanie się jednolitą terminologią ma duże znaczenie, by właściwie rozumieć i interpretować tę skomplikowaną problematykę.

Prof. Karina Jahnz-Różyk
Członek Zarządu

 


Ocena efektów stosowania wyrobów medycznych w diagnostyce i leczeniu

REDAKTORZY POLSKIEGO WYDANIA:
Joanna Lis
Karina Jahnz-Różyk
Maciej Niewada
Witold Owczarek
Marcin Czech

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Marlena Czarnecka

KOREKTA MERYTORYCZNA:
Tomasz Bochenek, Anna Brzezińska, Piotr Bulica,
Marlena Czarnecka, Marcin Czech, Mariola Drozd,
Jakub Gierczyński, Dominik Golicki, Karina Jahnz-Różyk,
Rafał Jaworski, Joanna Lis, Paweł Miotła, Maciej Niewada,
Gabriela Ofierska-Sujkowska, Witold Owczarek,
Katarzyna Sejbuk-Rozbicka, Monika Szkultecka-Dębek,
Witold Wrona, Anna Zawada

TŁUMACZENIE TEKSTU:
Katarzyna Budka, Michał Budka,
Katarzyna Graczyk, Justyna Pawęska

ocena

Książka Ocena efektów stosowania wyrobów medycznych w­ diagnostyce i­ leczeniu jest pierwsza, tak kompleksowa pozycja wjęzyku polskim, która w sposób całościowy zajmuje się tematyką oceny skuteczności klinicznej oraz efektywności ekonomicznej diagnostycznych iterapeutycznych wyrobów medycznych. Podsumowuje informacje na temat oceny efektów stosowania wyrobów medycznych w diagnostyce i leczeniu, badan klinicznych w tym zakresie, wymogów formalnych jakie musza spełnić oraz zasad ich refundacji w różnych krajach. Książka będzie pomocna wszystkim osobom, które przeprowadzają analizy w zakresie ekonomiki zdrowia i wyników zdrowotnych w celu generowania dowodów mających wesprzeć dostęp do sprzętu medycznego na globalnym rynku w XXI wieku.

„Szanowni Państwo!

Polska edycja książki: OCENA EFEKTÓW STOSOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH W DIAGNOSTYCE I LECZENIU powstała z inicjatywy i przy udziale członków Polskiego Towarzystwa farmakoekonomicznego, jest unikatowa pozycja z zakresu farmakoekonomiki i stanowi cenny wkład w popularyzowanie oraz rozwój tej dziedziny nauki. Zważywszy, że większość badaczy w ochronie zdrowia bardziej ukierunkowuje się na rozwój, opracowanie metodyki badan klinicznych, regulacje prawne czy finansowanie technologii lekowych, tym bardziej wyjątkowa jest niniejsza publikacja gdzie zaprezentowano unikalne cechy wyrobów medycznych, a jednocześnie w wielu miejscach odniesiono się do leków. (…) Książka ta stanowi cenne źródło wiedzy dla producentów wyrobów medycznych, badaczy, osób odpowiedzialnych za regulacje prawne, analityków, płatników usług medycznych i klinicystów, a także pacjentów.”

dr n.med. Wojciech Matusewicz
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych

SPIS TREŚCI
Część 1 Wprowadzenie
Część 2 Badania i rozwój wyrobów medycznych stosowanych w diagnostyce i leczeniu
Część 3 Obowiązujące w USA i Europie wymogi formalne, jakie muszą spełniać wyroby terapeutyczne i diagnostyczne
Część 4 Badanie klinicznych skutków zastosowania technologii
Część 5 Badania kliniczne wyrobów medycznych stosowanych w terapii
Część 6 Badania kliniczne wyrobów medycznych stosowanych w diagnostyce
Część 7 Badania w zakresie stosowania leków w połączeniu z wyrobami medycznymi
Część 8 Ocena ekonomiczna wyrobów medycznych, stosowanych w diagnostyce i leczeniu
Część 9 Badania terapeutycznych i diagnostycznych wyrobów medycznych, w których punkty końcowe oceniane są przez pacjentów (PRO)
Część 10 Rozwój dowodów naukowych i refundacja


 

Słownik jakości życia

jakosc

Słownik jakości życia jest pierwszym na polskim rynku wydawnictwem zawierającym nazewnictwo stosowane w ocenie jakości życia. Zbiór blisko 1000 polskich haseł wraz z ich angielskimi odpowiednikami został opracowany przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Ich praca została poddana wnikliwej recenzji przez czterech specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Słowo wstępne przygotował były Prezes ISPOR.

Zarówno Autorzy jak i Zarząd Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego wyrażają nadzieję, że publikacja przybliży czytelnikom trudne zagadnienia z zakresu badan jakości życia i przyczyni się do rozwoju tej interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy.

 


 

KOSZTY, JAKOŚĆ I WYNIKI W OCHRONIE ZDROWIA LEKSYKON PODSTAWOWYCH POJĘĆ ISPOR

Jest to polska edycja leksykonu ISPOR Book of Terms, wydana w 2009. Redaktorami polskiego wydania są:

 • dr n. tech. Joanna Lis
 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 • prof. dr hab. n. ekon. Tomasz Hermanowski
 • dr n. med. Marcin Czech

Nad korektą merytoryczną poslkiego wydania czuwali także:

 • lek. med. Tomasz Bochenek
 • lek. med. Tomasz Faluta
 • dr n. med. Sławomir From
 • lek. med. Jakub Gierczyński
 • lek. med. mgr Cezary Głogowski
 • lek. med. Wojciech Gryta
 • mgr farm. Rafał Jaworski
 • dr n. med. Paweł Kawalec
 • dr n. med. Iwona Skrzekowska-Baran
 • dr hab. n. med. Tomasz Targowski
 • dr n. med. Jacek Wcisło
 • mgr Anna Zawada

skanowanie0022

„Szanowni Państwo!

 Oddajemy w Państwa ręce wyjątkową pozycję naukową – polską edycję słownika farmakoekonomicznego: KOSZTY, JAKOŚĆ I WYNIKI W OCHRONIE ZDROWIA: PODRĘCZNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ ISPOR. Słownik został opracowany przez zespół wybitnych naukowców z Interational Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) i opublikowany pod redakcją Marilyn Dix Smith. Obecnie jest tłumaczony lub już został wydany wkilku językach. Publikacja zawiera ponad 400 haseł odnoszących się do farmakoekonomiki, ekonomiki zdrowia, oceny technologii medycznych, badań jakości życia, preferencji pacjentów i wyników leczenia. Jest przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych farmakoekonomiką, a także profesjonalistów zajmujących się nią zawodowo. Pozycja ta powinna znaleźć się w centrum uwagi naukowców, praktykujących lekarzy, farmaceutów,  osób pracujących w sektorze zdrowia publicznego, podejmujących decyzje w systemie ochrny zdrowia oraz pracowników przemysłu farmaceutycznego. Polskojęzyczna edycja słownika powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Istotną trudnością przy tworzeniu słownika było tłumaczenie skomplikowanej, interdyscyplinarnej i niekiedy nie mającej polskich odpowiedników terminologii, stosowanej w farmakoekonomice. Publikacja ta stanowi znaczcy wkład popularyzację omawianych zagadnień w Polsce. Dokonujący się postęp czyni koniecznym kontynuowanie aktywności w tym zakresie.  

 

Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Osoby zainteresowane zakupem książek proszone są o kontakt mailowy na adres: biuro@farmakoekonomika.pl.

Copyright © 2017 Polskie Towarszystwo Farmakoekonomiczne. All rights reserved. Wykonanie: PDS - Strony internetowe